FIREMNÍ BLOG

Kodex reklamy

07.07.2022

Kodex reklamy či také etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu v roce 2013. Jde o jakýsi morální kodex, soubor pravidel toho, jak by měla reklama vypadat. Podle tohoto morálního kodexu by měla být reklama pravdivá, slušná a čestná.

Kodex a legislativa

Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, pouze na ni navazuje doplněním o etické zásady. Jedná se o vymezení pravidel a přijatelných mezí profesního chování pro subjekty působící v oblasti reklamy a Kodex také plní informační funkci ve vztahu k veřejnosti. Dodržování Kodexu reklamy je tedy pro firmu především dobrou vizitkou a může posloužit také v rámci konkurenčního boje. Dodržování kodexu není právně vymahatelné. Právně vymahatelný je však například Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.

Kodex je v praxi prosazován a při sporných situacích interpretován výlučně Arbitrážní komisí Rady pro reklamu, ve které jsou zastoupeni představitelé členských organizací Rady pro reklamu, poslanci parlamentu České republiky, zadavatelé reklamy, reklamní agentury, média, právní odborníci. Při posuzování stížností se Rada pro reklamu řídí Kodexem reklamy a nikoli primárně platným právním řádem, neboť Rada pro reklamu nemůže udělovat sankce tomu, kdo poruší zákon. Tato pravomoc přísluší v případě porušení platného právního řádu obecným soudům.

Účel Kodexu reklamy

Účelem vydání kodexu byla regulace reklamy v České republice. Jde o to, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy. Reklama by měla být pravdivá, slušná a čestná, a měla by respektovat také mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.

Obsah Kodexu reklamy

Kodex definuje co je reklama (Reklamou se rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy.). Kdo jsou subjekty reklamy (inzerenti, zadavatelé, reklamní agentury, vlastníci médií a spotřebitel). I základní požadavky na reklamu.

Reklama dle Kodexu nesmí navádět k porušování právních předpisů. Musí slušná, čestná a pravdivá a být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů a nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové. Reklama nemá podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

Slušnost reklamy

Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků.

Čestnost reklamy

Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti. Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací. Nepřípustné je skrytí reklamy například do formy vědeckého pojednání či reportáže.

Pravdivost reklamy

Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

Kompletní text Kodexu je dostupný na stránkách Rady pro reklamu v sekci dokumenty.

Michal Krčmář
Michal Krčmář
CEO
CEO at Onlineandweb. Over 12 years in the online business. Helping clients to achieve higher profits, being more successful in the digital environment and in online marketing. In digital I went through essentially everything I could (copywriting, PPC, social, web analytics and development). That is why I sometimes feel that I know a lot about the digital environment :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *